Računanje kamate i anuiteta kod otplate kredita

Kama­ta je nadok­na­da za posuđeni novac. Kama­ta je ovis­na o izno­su posuđenog nov­ca i vre­menu posudbe. Banke i šte­dion­ice isplaću­ju kamate na štedne uloge građana i dru­ga ula­gan­ja. Štedne uloge i dru­ga ula­gan­ja banke koriste za davan­je kratko­ročnih ili dugoročnih kred­i­ta (npr. stam­beni kred­it) i za njih naplaću­ju kamate. Može se razmišl­jati da građanin koji šte­di …