Računanje kamate i anuiteta kod otplate kredita

Kama­ta je nadok­na­da za posuđeni novac. Kama­ta je ovis­na o izno­su posuđenog nov­ca i vre­menu posudbe. Banke i šte­dion­ice isplaću­ju kamate na štedne uloge građana i dru­ga ula­gan­ja. Štedne uloge i dru­ga ula­gan­ja banke koriste za davan­je kratko­ročnih ili dugoročnih kred­i­ta (npr. stam­beni kred­it) i za njih naplaću­ju kamate. Može se razmišl­jati da građanin koji šte­di …

Zaštita od neželjenih promidžbenih (telemarketinških) poziva

Ovaj je članak prestao biti aktu­alan uvođen­jem reg­is­tra Ne zovi pri HAKOM‑u. Prov­jerite na hakom.hr kako da se upišete u reg­is­tar. Članak ažuri­ran 22. ruj­na 2012. kako bi odražavao prom­jene koje su nas­tupile u pogle­du pred­meta ovog član­ka u vre­menu nakon prve objave. Pril­ično sam sre­tan što sam, uz stanovi­tu količinu tru­da uloženog u istraži­van­je …

Zaštita osobnih podataka

Iako je u Hrvatskoj još od sre­dine 2003. godine na snazi Zakon o zašti­ti osob­nih podata­ka, zakon koji je usklađen s europ­skim zakon­o­davstvom, zan­imlji­vo je da mno­go lju­di i odgov­ornih oso­ba u našim poduzeći­ma za nje­ga ne zna, iako se svakod­nevno dešava­ju inter­ak­ci­je između građana i poduzeća, poje­d­i­naca i pravnih oso­ba u koji­ma se osob­ni …